Hvad skete der på årets generalforsamling ?

Årets generalforsamling blev afviklet i god ro og orden uden de store diskussioner.

Formandens beretning samt kassererens regnskab og budget blev godkendt uden større debat.

Derefter var det indkomne forslag som blev behandlet.

De vigtigste forslag var, at i fremtiden kan hvert medlem afgive stemme for 1 fuldmagt og bestyrelse forslag om udvidelse af bestyrelsen til 5-7 medlemmer, samt at formand og kasserer ikke kunne være på valg i samme år.

Begge forslag opnåede det nødvendige flertal og var derfor gældende med øjeblikkelig virkning.

Derefter var der valg til bestyrelsen. Peter Hermansen blev genvalgt som formand, gældende for det kommende år. Derudover var der valg af ny kasserer samt 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Eigil Holdt blev valgt til kasserer og Bengt Burkal og Hanne Borup blev valgt til bestyrelsen.

Under punktet eventuelt blev der sagt tak til Niels Jørgen Korsholm for den store indsats han har ydet som kasserer og administrator for Kolding Bridge Center. Der var stående bifald fra forsamlingen.

Derudover blev der orienteret omkring vor lokalesituation.