1.

Afdelingen er underlagt Kolding Bridge Center og dermed KBC`s love og klubregler. Afdelingens navn er SPAR 2. Spilleaften er torsdag kl. 19.00 i Kolding Bridge Centers lokaler.

2.

Afdelingens formål er at spille bridge og igennem turneringer at højne medlemmernes spillestyrke.

Hver spilleaften skal samtlige medlemmer altid medbringe deres systemkort.

Vi ønsker en afdeling med et godt socialt samvær, hvor der lægges vægt på, at man behandler makker og modspillere ordentligt.

3.

Et medlemskab er bindende for en hel spillesæson. Såfremt et medlem er forhindret, skal vedkommende selv sørge for substitut. Der betales et årligt afdelingskontingent, som fastsættes af afdelingsbestyrelsen. Spillesæsonen går fra september til maj.

4.

Afdelingsbestyrelsen er højeste myndighed. Afdelingsbestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og den konstituerer sig selv. Indkaldelse til årsmøde varsles senest 3 uger før afholdelsen (opslag i spillelokalet samt pr. mail). Dagsorden skal indeholde følgende:

1. Formandens beretning – herunder status ang. medlemmer

2. Fremlæggelse af regnskab

3. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen

4. Valg af 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen

5. Valg af 2 medlemmer til spilleudvalget i lige år og 1 medlem i ulige år

6. Valg af 1 suppleant til spilleudvalget

7. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

5.

Afdelingsbestyrelsen består af mindst 5 medlemmer:

1 formand, 1 kasserer, 1 sekretær, 1 bestyrelsesmedlem og 1 spilleudvalgsformand, som vælges for 2 år ad gangen på årsmødet i april/maj måned.

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden er til stede. Der skrives referat over bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen udarbejder klubregler, der skal godkendes på årsmødet.

Spilleudvalgsformanden er en part af spilleudvalget. Efter årsmødet konstituere spilleudvalget sig selv og formanden er herefter en del af bestyrelsen.

6.

Diverse arrangementer planlægges og ledes af afdelingsbestyrelsen.

Dog udarbejder spilleudvalget forslag til klubbens turneringer inkl. afvikling. Turneringsplanen forlægges afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

7.

Alle stridsspørgsmål på en spilleaften under et turnerings forløb afgøres af turneringsudvalget eller af en turneringsleder, som repræsentant for udvalget.

8.

Medlemskab af Kolding Bridge Center er en forudsætning for at blive medlem af Spilleafdelingen Spar 2.

Optagelse af nye medlemmer godkendes af afdelingsbestyrelsen.

Medlemmerne optages efter regler fastsat af afdelingsbestyrelsen.

Et medlem, der kommer til at stå uden makker, kan ikke udelukkes fra klubben.

Såfremt et medlem ønsker at skifte makker, har den, der står tilbage, første ret til en plads, og den anden kommer på venteliste.

Er et makkerpar enige om at skifte makkere, har den, der har været længst tid i klubben, 1ste ret, hvis der er plads.

Udmeldelse af afdelingen skal ske til afdelingsbestyrelsen senest den 31. marts.

Udover det til enhver tid gældende kontingent til Kolding Bridge Center betales et afdelingskontingent til dækning af præmier m.m., der fastsættes af afdelingsbestyrelsen.

9.

Regnskabsåret er fra 1. april til 31.marts. Nærværende regler er godkendt på årsmødet den 24/4 2014