Vedtægter for Kolding Bridge Center

§ 1

Navn og hjemsted

Klubbens navn er Kolding Bridge Center, og dens hjemsted er Kolding Kommune.

Klubben er stiftet den 15. december 2012.

§ 2

Formål

Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for bridge på alle niveauer.

§ 3

Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og det dertil hørende distrikt og er som sådan underlagt såvel Forbundets som Distriktets vedtægter og reglementer.

Klubben er tilsluttet forbundets mesterpointordning efter de gældende regler. De enkelte afdelinger kan individuelt fravælge denne ordning.

Medlemsbladet Dansk Bridge modtages i klubabonnement.

§ 4

Medlemskab

Medlemskab af klubben er åbent med de begrænsninger de pladsmæssige rammer måtte lægge på antallet af medlemmer.

Der kan optages passive medlemmer.

Indmeldelse er bindende for hele sæsonen.

Medlemmernes almindelige pligter og rettigheder samt ordensregler er angivet i Klubregler for Kolding Bridge Center, se også § 13.

Klubben opretter spilleafdelinger efter behov.

Spilleafdelingerne fastlægger egne retningslinjer, men skal respektere klubbens vedtægter og love.

Æresmedlemmer udpeges af den samlede bestyrelse.

§ 5

Kontingent

Størrelsen af klubkontingent, spillebetaling samt betalingsterminer herfor fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.

De enkelte afdelinger fastsætter deres eget budget.

Medlemskab af klubben er økonomisk bindende for hele den løbende sæson, medmindre andet er aftalt.

Juniorer under uddannelse betaler halvt kontingent og spillebetaling.

§ 6

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser. Medlemmet har krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse om udelukkelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endeligt afgøres på førstkommende generalforsamling, og at den sættes på dagsordnen som særligt punkt.

En generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ændring af klubbens vedtægter.

En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter §§ 13 og 14.

§ 7

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med tre ugers varsel gennem opslag i klublokalerne, bekendtgørelse på klubbens hjemmeside eller ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden eller et bestyrelsesmedlem senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 14 og 15.

På generalforsamlingen kan der kun træffes bindende beslutninger i sager, der er opført på dagsordnen.

Enhver afstemning skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem kræver det. Afstemning kan ske ved fuldmagt dog kun 1 pr. medlem. I forbindelse med personvalg mellem flere kandidater er der altid skriftlig afstemning.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsordnen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fremlæggelse af budget samt godkendelse af kontingent.

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 10

7. Valg suppleanert til bestyrelsen i henhold til § 10.

8. Valg af 1 bilagskontrollant i ulige

9. Valg af 1 bilagssuppleant i lige år.

10. Eventuelt.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er modtaget. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling, jf. § 7.

§ 10

Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen består af 5 – 7  medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Formand,  2 -(3) bestyrelsesmedlem(mer)  samt 1 suppleant vælges for 2 år i lige år.

Kasserer og 1 (2) bestyrelsesmedlem(mer) vælges i ulige år ligeledes for 2 år.

Ved varigt forfald indkaldes suppleanter i den rækkefølge, de er valgt.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen kan ansætte en person til varetagelse af opgaver i spillelokalerne. Jobbet er ulønnet, men kan honoreres ifølge gældende offentlige regler for ulønnet, frivilligt arbejde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder.

2 bestyrelsesmedlemmer kan når som helst indkalde til ekstraordinært møde med begrundet dagsorden.

Bestyrelsen udpeger delegerede til distriktsmøder.

§ 11

Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det godkendte årsregnskab offentliggøres senest d. 1. marts.

§ 12

Tegning og hæftelse

Ved køb, optagelse af lån, salg eller pantsætning af fast ejendom, leje af spillelokaler eller andre betydende forhold tegnes klubben af formanden sammen med 4 andre bestyrelsesmedlemmer.

Ingen medlemmer hæfter økonomisk ud over klubbens formue.

§ 13

Klubregler

Medlemmernes almindelige pligter og rettigheder samt ordensregler er angivet i ”Klubregler for Kolding Bridge Center”. Klubreglerne udarbejdes af bestyrelsen, herunder regler for opdeling i afdelinger. Supplerende forpligtigelser fastlægges af de enkelte afdelinger.

§ 14

Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 15

Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves det, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.

En eventuel formue skal deles ligeligt mellem de afdelinger, der fortsætter i DBF regi.

Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, tilgår formuen Danmarks Bridgeforbund.

Disse vedtægter træder i kraft den 15. december 2012.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den. 15. december 2012, med ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 21. februar 2015.