Referat fra generalforsamling i KBC lørdag 12-06-2021 kl.10.00

Ad.1 Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Peter Hermansen, som herefter blev valgt. Dirigenten

deklarerede at generalforsamlingen skulle være afholdt i februar måned, men

på grund af corona blev den udsat. Herefter fastslog dirigenten at indkaldelsen

til generalforsamlingen var overholdt ifm. vedtægterne.

Dirigenten foreslog at punkt 5 kom før punkt 4. Godkendt.

Dirigenten gennemgik afstemningsreglerne, hvorefter stemmetællerne blev valgt, Tove Andersen og Tove Sørensen.

Der var 41 medlemmer til stede, samt 8 fuldmagter, i alt 49 stemmeberettiget.

 

Ad.2 Bestyrelsens beretning.

Formand Karin Korup Jungdal fremlagde bestyrelsens beretning, den vil senere

kunne læses på KBC’s hjemmeside. Der var spørgsmål til hjertestarteren,

herefter blev beretningen godkendt.

 

Ad.3 Godkendelse af det reviderede regnskab.

Kasserer Kaj Meldgaard gennemgik årsregnskabet for 2020. Resultat før

ombygning af Niels Bohrs Vej 3 er kr. 57.583, -.

Egenkapital kr. 558.634, – pr. 31.12.2020.

Spurgt til huslejen på Niels Bohrs Vej = kr. 200.000, –

Spurgt til hvad medlemmernes kontingent på kr. 1.100, – De kr. 350, går til

Danmarks Bridgeforbund og kredsbladet, så er der udgifter til lokaler, rengøring, kaffe o.a. der får KBC til at fungere.

Pr. 31.12.2020, var der i alt 239 medlemmer. Dags dato er der 185 medl.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad.5 Stig Jørgensen fremlagde Ingrid Hedevangs indkomne forslag om kontingent-

nedsættelse på kr. 500,-.

Der var en livlig debat inden forslaget kom til afstemning.

Ja til forslaget stemte 8 – Nej til forslaget stemte 38

Herefter blev forslaget forkastet.

 

Ad.4 Fremlæggelse af budget.

Kaj Meldgaard gennemgik budget for 2021, forventet overskud kr. 10.000, –

Kontingent for det kommende år uforandret.

Kontingent for 2021-2022: 1.Klub 2.Klub 3.Klub 4.Klub

Primære medlemmer: kr. 1.100 kr. 1.650 kr. 2.200. kr. 2.475

Klub medlemmer: kr. 850 kr. 1.400 kr. 1.950 kr. 2.225

Studerende og juniorer ½ pris. Passivt medlemskab kr. 350.

Budgettet for år 2021 godkendes.

 

 

Ad.6 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – vælges for 2 år

Genvalgt blev kasserer Kaj Meldgaard og medlem Hanne Borup, Kurt Holm

ønskede ikke genvalg, men takkede ja til at passe hjemmesiden.

 

.

 

 

 

Ad.7 Valg af bilagskontrollant – vælges for 2 år

Søren Kragh Sørensen modtager genvalg.

 

Ad.8 Eventuelt

Formanden takkede Kurt Holm for det store arrangement han har lagt i KBC, både med planlægning af mange forskellige tiltag som har gjort KBC kendt i hele landet, sponsoraftaler, vedligeholdelse af KBC’s hjemmeside og ikke

mindst ledelsen af sidste års renovering af Niels Bohrs Vej 3.

 

Udnævnelse: Nyt æresmedlem i KBC blev tidligere formand Peter Hermansen.

 

Overdragelse: ”Damebridgeklubben af 1935” er opløst, de har derfor foræret KBC deres meget gammel dirigentklokke som blev fundet på Falster. Yderligere info kan læses på opslagstavlen ved indgangen til KBC. Tusind tak for den, vi skal nok passe godt på den.

 

Alle mails til medlemmerne vil fremover indgå på KBC’s hjemmeside.

 

Herefter takkede formanden dirigent Peter Hermansen for god ro og orden på

generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.30.